Verksamhet

Advokatfirman bedriver allmänpraktik

Brottmål
Uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde (företrädare för brottsoffer), skadestånd i anledning av brott

Familjerätt
Generationsskiften, boutredningar, upprättande av familjerättsliga avtal, testamenten, bodelningar, arvsfrågor m m . Biträde i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Asylrätt
Offentligt biträde i ärenden angående uppehållstillstånd m m.

Skadeståndsrätt och person/trafikskaderätt
Biträde vid reglering av person- och egendomsskada.

Fastighetsrätt
Tvister ang fel i fastighet, upprättande av köpehandlingar, arrendeavtal m m.

Förvaltningsrätt
Biträde i mål vid förvaltningsdomstol gällande mål om omhändertagande av barn, missbrukare eller psykiskt sjuka samt frågor om verkställighet.

Vi förmedlar rättsskydd och allmän rättshjälp

Rättsskydd
Rättsskydd ingår vanligtvis i försäkringstagarens hemförsäkring och får tas i anspråk för en pågående tvist och täcker nödvändiga och skäliga advokat-, utrednings- och rättegångskostnader. För att kunna använda rättsskyddet måste försäkringstagaren få få sitt försäkringsbolags godkännande och betala en självrisk på vanligtvis 20% av den totala kostnaden i tvisten. Ytterligare information finns i villkoren för försäkringen. Vi ombesörjer kontakterna med försäkringsbolaget.

Allmän rättshjälp
Rättshjälp beviljas endast om den sökande inte har rättsskydd. Inte heller den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska eller personliga förhållanden borde ha haft rättsskyddsförsäkring kan få rättshjälp. Om det finns särskilda skäl skall dock den som borde ha haft en rättsskydddsförsäkring kunna få rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller rättshjälpsmyndighet. Om rättshjälp beviljas står staten för kostnaderna, förutom en självrisk (2% - 40%) som varierar i storlek med den sökandes ekonomiska förhållanden enligt en fastställd tabell. Vi biträder med ansökan om rättshjälp.

Rådgivning
Innan rättshjälp beviljas måste den sökande först sökt juridisk rådgivning mellan en och två timmar. Denna kostnad måste den sökande själv stå för. Rådgivning debiteras i enlighet med Domstolsverkets tariff; 1.678 kr/tim inkl moms. I vissa fall kan rådgivningsavgiften nedsättas.